Grundämnet kol - Ugglans KemiKolets kemi kallas för organisk kemi. Kemi som inte innehåller grundämnet kol kallas för oorganisk kemi. Det som gör grundämnet kol så speciellt - [PDF Document] (2023)

 • Kolets kemi kallas för organisk kemi. Kemi

  som inte innehåller grundämnet kol kallas för

  oorganisk kemi.

  Det som gör grundämnet kol så speciellt är att

  det kan binda upp till fyra andra atomer samti-

  digt och bilda långa kedjor och ringar. Andra

  grundämnen kan vanligtvis binda till en, två

  eller möjligtvis tre andra atomer.

  Dessutom kan kol bilda en mängd olika struk-

  turer. Molekylerna med kol kan vara raka, gre-

  nade eller ha formen av en ring. Molekylernas

  storlek kan vara från några atomer till flera tu-

  sen. Det finns nästan oändligt många olika sätt

  att bilda molekyler som innehåller kol.

  Vad gör kol så intressant?

  Kol är förutsättningen för liv. Alla levande

  organismer innehåller kol. Utan kolets

  egenskaper hade det troligtvis inte funnits

  liv på jorden eftersom inget annat grundäm-

  ne kan ersätta kolet.

  Av de omkring 20 miljoner kemiska mole-

  kyler som upptäckts innehåller 95 % av des-

  sa grundämnet kol.

  Kolet spelar en huvudroll i jordens viktigas-

  te kemiska reaktion, fotosyntesen. Fotosyn-

  tesen omvandlar solens strålningsenergi till

  socker (kemisk energi). Utan fotosyntesen

  är liv på jorden omöjligt. All den mat vi

  människor äter har sitt ursprung i fotosynte-

  sen.

  Nästan alla föremål som människan använ-

  der innehåller kol. Både naturliga ämnen

  som till exempel trä, kläder och papper men

  också konstgjorda till exempel plast.

  Det mesta av allt bränsle som används idag

  innehåller kol. Både när det gäller uppvärm-

  ning av hus eller bränsle till fordon.

  Ett av dagens stora miljöproblem handlar om

  koldioxidhalten i atmosfären. Den ökande kol-

  dioxidhalten orsakas bland annat av förbrän-

  ning av bränslen som innehåller kol.

  Begrepp och svåra ord:

  Organisk kemi, oorganisk

  kemi, proton, neutron, elek-

  tron, organism, fotosyntes,

  kemisk energi

  Fördjupning

  Grundämnet kol

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/det-unika-kolet/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-1-grundämnet-kol.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/det-unika-kolet-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • De grundämnen som finns på jorden har funnits

  här sedan solsystemets skapelse. Inga grundäm-

  nen försvinner och inga nya tillverkas. Natur-

  ligtvis tillförs lite grundämnen av meteoriter och

  en del har skickats ut i rymden av människan.

  Ett fåtal, ytterst kortlivade, grundämnen (med de

  högsta atomnumren) har tillverkats i laboratori-

  um. I det stora sammanhanget är det så lite att

  det inte spelar någon roll.

  En del av jordens grundämnen och kemiska fö-

  reningar rör sig i olika kretslopp. Ett kretslopp

  beskriver hur ämnet cirkulerar i naturen. Till ex-

  empel börjar vattnets kretslopp i havet. Vattnet

  avdunstar till molnen för att sedan regna ner och

  blir till floder, för att sedan återigen hamna i ha-

  vet. Därefter börjar det om.

  Eftersom kolet är ett sådant vanligt ämne har det

  flera olika kretslopp som tar olika lång tid. Det

  som alltid finns med i kolets kretslopp oavsett

  variant är fotosyntes och förbränning.

  Kolets kretslopp startar alltid med fotosyntesen,

  men förbränningen tar olika lång tid. Eldar du

  upp ett par vedträn eller låter dem ligga i sko-

  gen, så att de förmultnar, sker samma kemiska

  reaktion men den tar olika lång tid. Vid reaktio-

  nen frigörs den kemiska energi som finns i det

  ursprungliga druvsockret som tillverkades vid

  fotosyntesen.

  1. En dag - En växt tar upp kol genom fotosyn-

  tesen. För att få energi till att leva förbränner

  växten druvsocker omedelbart. När växter och

  djur har förbränning kallas det cellandning.

  2. En dag -100 år - En växt tar upp kol genom

  fotosyntesen. Ett djur äter upp växten. När djuret

  använder energi genom cellandningen och andas

  ut kolet återgår det till atmosfären. Kanske kolet

  används till att bygga upp djuret. Då återgår det

  när djuret dör.

  3. 100 - 1000 år – Ett träd tar upp kol genom fo-

  tosyntesen. Kolatomen kommer att ingå i trädets

  cellulosa som bygger upp stammen. Kolet återgår

  till atmosfären när träden dör och förmultnar.

  4. 100 miljoner år – En skog tar upp och binder

  kol genom fotosyntesen. Genom speciella om-

  ständigheter hamnar det organiska materialet un-

  der marken där det sakta omvandlas till fossilt

  bränsle till exempel olja, naturgas eller stenkol.

  Kolet återgår till atmosfären när det förbränns till

  exempel i en bilmotor eller för att värma upp ett

  hus.

  Begrepp och svåra ord:

  Kretslopp, fotosyntes, för-

  bränning, cellandning, för-

  multna, organisk

  Fördjupning

  Kolets kretslopp

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/kolets-kretslopp/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/kolets-kretslopp-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-2-kolets-kretslopp.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Kol är ett vanligt grundämne och på jorden

  finns det både i ren form och i en uppsjö av

  kemiska föreningar. Skillnaden mellan de oli-

  ka sorterna av rent kol är hur kolatomerna är

  strukturerade, det vill säga hur de binder sig

  till varandra. Kolets rena former är:

  Amorft kol: Amorft kol kallas kol där kolato-

  merna inte sitter i mönster eller i någon regel-

  bunden struktur. Exempel på detta är träkol

  (grillkol) som innehåller nästan 100 % rent

  kol. Stenkol är en bergart som innehåller 90 %

  rent kol.

  Aktivt kol är ett amorft kol som används flitigt

  både i hemmet och på sjukhuset. Aktivt kol

  innehåller många porer (håligheter). I porerna

  fastnar lätt andra ämnen. Aktivt kol används

  därför för att rena luft till exempel i ventila-

  tionssystem och i gasmasker. Om du får i dig

  giftiga ämnen används aktivt kol för att för-

  hindra förgiftning.

  Grafit: I grafit sitter kolatomerna i skikt.

  Det finns starka bindningar i varje plan men

  svaga bindningar mellan planen. Det gör att

  det är enkelt att skrapa av ett lager. Du blir helt

  enkelt smutsig om du tar i grafit. Sot består till

  största delen av grafit.

  Grafit leder elektricitet och används i elekt-

  ronik.

  Grafit används som smörjmedel.

  Kolfiber består av grafit. Kolfiber som gjuts

  in i plast blir ett mycket lätt och starkt mate-

  rial (en komposit). Det kan användas till fis-

  kespön, karosser till olika typer av fordon

  och sportredskap till exempel racket.

  Grafit används i blyertspennor.

  Diamant: I en diamant sitter kolatomerna med

  samma avstånd från varandra i en symmetrisk

  jättemolekyl. Den regelbundna formen gör dia-

  mant till naturens hårdaste ämne. Genom att

  upphetta grafit under hårt tryck går det att till-

  verka diamanter. Förutom till smycken används

  diamanters hårda egenskaper i borrar och skär-

  verktyg. Ett av världens mest berömda reklam-

  citat är ”Diamonds last forever”. Det är inte

  sant. Eftersom diamant är kol reagerar det med

  luftens syre och bildar koldioxid om det upp-

  hettas tillräckligt mycket.

  Flera nya former av rent kol upptäcktes nyligen

  och upptäckterna har gett Nobelpris, fulleren

  (kemi 1996) och grafen (fysik 2010). Fulleren

  ser ut som fotbollar och består av ungefär 70

  kolatomer. Grafen kan beskrivas som ett skikt

  av grafit. Det är genomskinligt och ungefär 200

  gånger starkare än stål, men det är mycket lätta-

  re. Det är formbart, leder elektricitet och är

  ogenomträngligt för gaser och vätskor.

  Grafen och fulleren kommer garanterat att an-

  vändas i många framtida projekt till exempel

  genomskinliga skärmar och effektiva solceller.

  Begrepp och svåra ord:

  Amorft kol, aktivt kol, por,

  grafit, kolfiber, komposit,

  symmetrisk, fulleren, grafen

  Fördjupning

  Rent kol

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/rent-kol/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-3-rent-kol.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/rent-kol-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Grunden i organisk kemi är kolväten. De enklas-

  te kolvätena består bara av kol och väte. De

  mest avancerade kan innehålla flera tusen

  kolatomer och även flera andra olika grundäm-

  nen.

  Återigen, kolets förmåga att binda fyra andra

  atomer och förmågan att bilda kolkedjor som är

  grenade eller ogrenade samt kolringar gör att det

  finns nästan oändligt många sätt att bilda mole-

  kyler som innehåller kol.

  Det logiska system som finns för att sortera och

  namnge alla dessa föreningar kallas för organisk

  nomenklatur.

  Atomer sitter ihop med kemiska bindningar.

  Bindningarna får atomerna att bilda kemiska fö-

  reningar. Det finns olika typer av bindningar.

  Inom den organiska kemin markeras bindningar-

  na genom ett streck mellan atomerna.

  Eftersom kolatomen alltid har fyra bindningar

  och kan binda upp till fyra andra atomer finns

  det alltid fyra streck från kolatomen som visar

  dessa bindningar. Viktigt är att kolet alltid har

  fyra bindningar, aldrig fler och aldrig färre.

  Alkaner

  De minst komplicerade kolvätena kallas alkaner.

  De tio enklaste alkanerna radas upp i metanseri-

  en. Metanserien är grunden för all namngivning

  av kolväten.

  Ändelsen på varje kolväte visar vilken typ av

  kolväte det är. I metanserien slutar alla med

  ändelsen -an. Ett samlingsnamn för alla

  kolväten som slutar på -an är alkaner.

  Den kemiska formeln för kolväten kallas

  molekylformel. Den visar vilka grundämnen

  molekylen innehåller och hur många av varje

  sort.

  Strukturformeln visar hur molekylen är upp-

  byggt i en platt variant. I verkligheten är mo-

  lekylen i tre dimensioner.

  Begrepp och svåra ord:

  Organisk kemi, kolväte,

  grundämne, nomenklatur,

  metanserie, alkaner, mole-

  kyl, molekylformel, struktur-

  formel

  Fördjupning

  Metanserien

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  Namn Molekyl-

  formel

  Strukturformel

  Metan

  CH4

  Etan C2H6

  Propan C3H8

  Butan C4H10 O.s.v

  Pentan C5H12

  Hexan C6H14

  Heptan C7H16

  Oktan C8H18

  Nonan C9H20

  Dekan C10H22

  http://kemi.ugglansno.se/metanserien/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-4-metanserien.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/metanserien-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Raka eller grenade kolväten

  Ett kolväte kan ha samma molekylformel men

  olika strukturformel. Kolvätet på bilden ovan

  heter butan och har en rak kolkedja. Det inne-

  bär att kolatomerna sitter på rad.

  När butan har en rak kolkedja kallas det också

  normalbutan eller bara n-butan. N-butans mo-

  lekylformel är C4H10.

  När ett kolväte har samma molekylformel men

  en annan strukturformel kallas det för isomer.

  Varianten av butan ovan har samma molekyl-

  formel (C4H10 ) men en annan strukturformel.

  Den har en grenad kedja och kallas för iso-

  butan.

  N-butan och isobutan har liknande egenskaper

  men skiljer sig åt när det gäller kokpunkt och

  smältpunkt.

  Av butan finns det bara två olika varianter. Vid

  stora organiska molekyler finns det många iso-

  merer. Det är en av anledningarna till att det

  finns så många olika organiska föreningar. När

  kolvätena blir mer avancerade kan de också dö-

  pas på ett mer avancerat sätt än bara normal

  och iso.

  Mättade och omättade kolväten

  Alkaner, som endast har enkelbindningar, är

  mättade kolväten. De binder så många väteato-

  mer som det är möjligt.

  Om ett kolväte har en eller flera dubbelbind-

  ningar eller trippelbindningar kallas de omätta-

  de kolväten. Omättade kolväten har enklare att

  reagera med andra ämnen. När de omättade

  kolvätena reagerar med andra ämnen kan de bli

  mättade.

  Kunskapen om mättade och omättade fetter är

  något som används för att beskriva hur nyttig

  mat är. Omättade fetter är nyttiga fetter som det

  är bra för hälsan att äta mer av.

  Begrepp och svåra ord:

  Isomer, molekylformel, kol-

  kedja, strukturformel, kok-

  punkt, smältpunkt, organisk,

  alkaner, mättade kolväten,

  omättade kolväten, dubbel-

  bindning, trippelbindning

  Fördjupning

  Isomerer

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/isomerer/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-5-Isomerer.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/isomerer-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Alkener - dubbelbindning

  En kolatom kan binda en annan kolatom med

  två bindningar. Bindningen kallas för dubbel-

  bindning. Samlingsnamnet för kolväten med

  en eller flera dubbelbindningar är alkener. De

  har ändelsen -en. Nedan är exempel på de två

  enklaste alkenerna. Resten av metanserien föl-

  jer samma mönster.

  Ett kolväte kan ha flera dubbelbindningar. Det

  markeras i namngivningen. Bilden nedan före-

  ställer propen med två dubbelbindningar. Den

  heter därför prop-di-en.

  På alkener med längre kedjor markeras dub-

  belbindningens placering med en siffra. Num-

  reringen sker från den ände där dubbelbind-

  ningen är närmast änden. Detta kolväte kallas

  1,2-butdien.

  Alkyner - trippelbindning

  En kolatom kan binda en annan kolatom med

  tre bindningar. Bindningen kallas trippelbind-

  ning. Dessa kolväten kallas alkyner. De har än-

  delsen -yn. Nedan är exempel på de två enklas-

  te alkynerna. Resten av metanserien följer sam-

  ma mönster.

  På samma sätt som hos alkener kan kolväten ha

  fler trippelbindningar. Om propyn skulle ha två

  stycken trippelbindningar skulle det heta prop-

  diyn. På större kolväten med trippelbindningar

  kan positionen av trippelbindningen markeras

  med en siffra.

  Både alkener och alkyner är omättade kolväten.

  Deras dubbel- och trippelbindningar kan brytas

  upp och binda fler atomer till exempel väte,

  syre och klor.

  Begrepp och svåra ord:

  Alkener, alkyner, metan-

  serie, dubbelbindning,

  trippelbindning, omätta-

  de kolväten Fördjupning

  Alkener och alkyner

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  Namn Molekyl-

  formel

  Strukturformel

  Eten

  C2H4

  Propen

  C3H6

  Namn Molekyl-

  formel

  Strukturformel

  Etyn

  C2H2

  Propyn

  C3H4

  http://kemi.ugglansno.se/alkener-alkyner/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-6-alkener-och-alkyner.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/alkener-alkyner-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Alkohol förknippas med öl, vin och sprit. Des-

  sa drycker innehåller alkoholen etanol. Det

  finns dock betydligt fler sorters alkoholer än

  bara etanol. I kemin är det en speciell grupp av

  kolväten. De har gemensamt att de har minst

  en hydroxidgrupp, en OH-grupp. Alkoholernas

  namn slutar alltid med ändelsen -ol.

  Grundämnet syre kan binda två andra atomer i

  en organisk molekyl. De kan också ha dubbel-

  bindning. I alkoholer har syret enkelbindning

  och finns mellan en kolatom och en väteatom.

  För att tydligt markera att det är en alkohol

  skrivs vanligtvis inte ”strecket” för bindning

  ut mellan syret (O) och vätet (H).

  Alla dessa alkoholer har en OH-grupp. Då kal-

  las alkoholen envärd. Har alkoholen två OH-

  grupper kallas den tvåvärd och har den tre OH

  -grupper kallas den trevärd.

  För att tydligt visa att det är en alkohol skrivs

  molekylformeln med OH-gruppen i slutet av

  strukturformeln. Molekylformeln kan också

  skrivas med grundämnena i bokstavsordning.

  Propanol blir då C3H8O.

  Om alkoholen är tvåvärd eller trevärd marke-

  ras det med räkneorden di

  eller tri. Med hjälp av en

  siffra markeras på vilka

  kolatomer OH-gruppen

  sitter. Denna alkohol skul-

  le heta 1,3 -propandiol.

  Metanol

  Metanol är giftigt och varje år dör människor

  för att de dricker metanol i tron att det är eta-

  nol. Metanol kan göra dig blind i mindre mäng-

  der.

  Det finns alltid en risk att smuggelsprit innehål-

  ler metanol. Metanol kallas också träsprit. Den

  används även vid tillverkning av plaster och

  som bränsle i fordon.

  Etanol

  Etanol är en av människans vanligaste

  droger. Den är naturligtvis också giftig

  och vid stort eller långvarigt drickande

  är den dödlig. Etanol används också för

  tillverkning av plaster och som bränsle

  till bilar och bussar.

  Glykol

  Glykol är en tvåvärd alkohol som

  används till bilens kylare. Den sän-

  ker fryspunkten för vattnet i kylaren

  så det inte fryser till is en kall vin-

  terdag. Molekylformeln är C2H4(OH)2. OH-gruppen sätts inutien

  parentes. Tvåan som sätts efter ner-

  till innebär att det är två stycken av OH-

  gruppen.

  Begrepp och svåra ord:

  Alkohol, hydroxidgrupp,

  organisk, molekyl, en-

  värd, tvåvärd, trevärd,

  träsprit, molekylformel,

  strukturformel

  Fördjupning

  Alkoholer

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  Namn Molekyl-

  formel

  Strukturformel

  Metanol

  CH3OH

  Etanol

  C2H5OH

  Propanol

  C3H7OH

  http://kemi.ugglansno.se/alkoholer/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-7-alkoholer.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/alkoholer-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Organiska syror

  Organiska syror innehåller kol och är vanliga i

  naturen. De finns i växtriket (till exempel ox-

  alsyra, askorbinsyra och citronsyra) samt i

  djurriket (till exempel myrsyra och mjölksy-

  ra). Organiska syror kallas också för karboxyl-

  syror, eftersom de innehåller en karboxyl-

  grupp, -COOH. I tabellen nedan visas de tre

  enklaste karboxylsyrorna.

  Organiska syror kallas ibland för fettsyror

  eftersom de kan ingå i fetter.

  Alla organiska syror är svaga syror.

  Det kan ingå fler karboxylgrupper i sy-

  ran.

  De slutar alltid med -syra.

  Ester

  Estrar är en grupp av kolväten som luktar. Des-

  sa kemiska lukter finns naturligt men kan också

  tillverkas genom en kemisk reaktion.

  När en alkohol och en syra blandas försvinner

  de frätande och giftiga egenskaperna och i vissa

  fall uppstår en trevlig lukt. I andra fall uppstår

  en otrevlig lukt eller ingen lukt alls.

  Alkohol + Syra → Ester + Vatten

  Vid reaktionen försvinner både alkoholen och

  syran och den ofarliga estern bildas. Estrar är

  vanliga lukt- och smakämnen i godis, glass och

  läsk. Estrar fungerar också som lösningsmedel

  och finns i målarfärg.

  En känd ester är nitroglycerin. Det är en bland-

  ning mellan salpetersyra och glycerol. Nitro-

  glycerin används som sprängmedel och som

  hjärtmedicin.

  Begrepp och svåra ord:

  Organisk syra, karboxyl-

  syra, fettsyra, ester, ke-

  misk reaktion, lösnings-

  medel Fördjupning

  Karboxylsyror och estrar

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  Namn / var-

  dagsnamn

  Molekylfor-

  mel

  Strukturformel

  Metansyra

  (Myrsyra)

  HCOOH

  Etansyra

  (Ättikssyra)

  CH3COOH

  Propansyra

  (propiansyra)

  C2H5COOH

  http://kemi.ugglansno.se/karboxylsyror-och-estrar/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-8-estrar.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/karboxylsyror-estrar-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • När ett ämne som innehåller kol, brinner rea-

  gerar det med luftens syre och bildar koldioxid

  och vatten. Ibland finns det föroreningar upp-

  blandade med kolvätet som gör att det bildas

  fler ämnen. I råolja finns till exempel ofta lite

  svavel.

  Den kemiska formeln för förbränning är lika

  för alla kolväten.

  Kolväte + Syre → Energi + Koldioxid + Vat-

  ten.

  Några grundregler vid formelskrivning är:

  Det ska finnas lika många atomer av var-

  je grundämne på vardera sida om reak-

  tionspilen.

  För att balansera formeln sätts siffror

  framför de kemiska föreningarna. Det är

  inte tillåtet att förändra de små siffrorna

  som tillhör den kemiska föreningen.

  Alla siffror måste vara heltal.

  En tvåa framför ett grundämne eller ke-

  misk förening innebär att det är två

  stycken av det. Sitter det en liten tvåa

  nertill vid ett kemiskt tecken är det bara

  detta grundämnet det är två av.

  Jämför 2 CO (2 kol och 2 syre) med CO2 (1

  kol och 2 syre)

  Nedan förklaras hur du balanserar formler när

  kolväten förbränns. Exemplet handlar om me-

  tan, CH4.

  Metan + Syre → Energi + Koldioxid + Vatten.

  ____CH4 + ___O2 → ___CO2 + ___H2O

  1. Börja med att skriva upp den formeln för för-

  bränning. Skriv i det kolväte du ska balansera.

  2. Undersök antalet kol på båda sidor av pilen. I

  detta fall är det samma antal. Hade det inte va-

  rit det hade du varit tvungen att sätta en siffra

  framför någon av molekylerna med kol i.

  3. Undersök antalet väte. I detta fall är det fyra

  väteatomer på vänstra sidan och två på högra

  sidan av pilen. Sätt därför en tvåa framför vat-

  tenmolekylen.

  ____CH4 + ___ O2 → ___CO2 + 2 H2O

  4. Undersök slutligen antalet syreatomer. På

  den vänstra sidan är antalet syreatomer två. På

  högersidan av pilen är antalet fyra. Sätt därför

  en tvåa framför syremolekylen på vänster sida.

  5. Nu stämmer formeln. Lika många atomer av

  varje grundämne på vardera sida om reaktions-

  pilen.

  CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

  Begrepp och svåra ord:

  Kolväte, råolja, kemisk for-

  mel, grundämne, kemisk fö-

  rening, kemiskt tecken, ba-

  lansera formler, reaktionspil

  Fördjupning

  Förbränning: Formelskrivning

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/formelskrivning-forbranning/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/K4-9-formelskrivning.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/formelskrivning-forbranning-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Ett fossilt bränsle kommer ursprungligen från

  organismer som på något sätt hamnat i jord-

  skorpan och under lång tid koncentrerats på

  grund av trycket i jordskorpan.

  Förbränningen av fossila bränslen bidrar till

  ökad koldioxidhalt i atmosfären och en för-

  stärkt växthuseffekt. De fossila bränslena är

  inte förnybara och kommer att ta slut i framti-

  den. De kommer dock att räcka i flera hundra

  år till.

  Människan använder de fossila bränslena till

  uppvärmning, produktion av elektricitet och

  bränslen till fordon med mera. En del förädlas

  till exempel till plast.

  Olja

  Den råolja som pumpas upp ur marken inne-

  håller 100-tals olika slags kolväten. Eftersom

  kolvätena har olika användningsområden är

  det en poäng att sortera dem. Det görs genom

  användning av en metod som kallas fraktione-

  rad destillation. Detta sker i oljeraffinaderier.

  Alla typer av kolväten har olika kokpunkt och

  det är den egenskapen som utnyttjas när de ska

  sorteras.

  Naturgas

  Naturgas be-

  står av en

  blandning av

  de enklaste

  kolvätena,

  mestadels metan. Gasen transporteras i långa

  pipelines.

  I Sverige används lite naturgas. En del av den

  används för att driva bussar eftersom naturgas

  är renare än diesel. Globalt kommer 20 procent

  av all energi från naturgas. Mycket av Europas

  naturgas kommer i pipelines från Ryssland. En

  ledning går utanför Gotland. Att bli beroende

  av rysk naturgas i Europa är en viktig politisk

  fråga.

  Torv, brunkol och stenkol

  Torv består av delvis förmultnade växtdelar,

  mestadels vitmossa. Torven innehåller runt 65

  procent kol och kan användas som bränsle. Ef-

  ter 1000-tals år förvandlas torven till brunkol

  och blir till sist stenkol. Ju längre tid som går

  desto högre kolhalt. Både brunkol och stenkol

  är sedimentära bergarter.

  Begrepp och svåra ord:

  Fossilt bränsle, jordskorpa,

  fraktionerad destillation, ol-

  jeraffinaderi, kokpunkt, pi-

  peline, torv, naturgas, råolja,

  torv, stenkol, brunkol, sedi-

  mentär bergart

  Fördjupning

  Fossila bränslen

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/fossila-branslen/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-10-fossila-bränslen.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/fossila-branslen-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/http://ugglansno.se/wp-content/uploads/2014/01/stenkol.jpg

 • Bensin är det i särklass vanligaste drivmedlet

  idag. Bensin är en blandning av flytande

  kolväten med 5-10 kolatomer. För att kunna

  utvinna tillräckligt med bensin räcker det inte

  att separera råoljan, en teknik som kallas

  crackning används också. Vid crackning slås

  längre kolkedjor sönder så att de blir lagom

  långa för att vara bensin.

  Diesel är ett drivmedel som används mer och

  mer. Diesel innehåller kolväten med 10-22

  kolatomer. Dieselbilar har ofta lägre bränsle-

  förbrukning än bensinbilar eftersom diesel har

  högre energiinnehåll än bensin. Dieselbränsle

  innehåller mer kol per liter än bensin så koldi-

  oxidutsläppet blir lite högre. Dieselfordon

  släpper ut fler farliga partiklar än bensinfor-

  don.

  Etanol kan tillverkas av olika slags grödor el-

  ler restprodukter och avfall, är ett förnybart

  bränsle som ger minskade utsläpp av koldiox-

  id och en mindre klimatpåverkan. Energiinne-

  hållet i etanol är 30 procent lägre än i bensin

  vilket gör att en bil som går på E85 (85 % eta-

  nol och 15 % bensin) har högre bränsleför-

  brukning. Bränslekostnaden blir därför inte

  lägre än med bensin. Framställningen av eta-

  nol är inte nödvändigtvis miljövänlig. Ifall

  åkermark för grödor används till produktionen

  innebär det att matproduktionen minskar.

  Fordonsgas består av metangas i form av na-

  turgas, biogas eller en blandning av båda. Ef-

  tersom naturgas är ett fossilt bränsle och bio-

  gas ett förnybart bränsle blir miljöpåverkan oli-

  ka beroende på vilket som används.

  Biodiesel är ett drivmedel som kemiskt liknar

  vanligt diesel men som är ett förnybart bränsle.

  Biodiesel är biologiskt nedbrytbart och inte gif-

  tigt.

  Elektricitet: En elbil drivs naturligtvis inte av

  ett fossilt bränsle. Beroende på hur elen produ-

  ceras kan bilen ändå indirekt använda fossila

  bränslen. En elbil är inte renare än dess energi-

  källa. En stor del av elbilens miljöpåverkan be-

  ror på tillverkningen och hanteringen av batte-

  riet. Bilar som drivs av el, som är tillverkade av

  förnybara energikällor, bidrar inte till växthus-

  effekten eller belastar miljön i samma utsträck-

  ning som andra bilar. Nackdelen med elbilar är

  dels att inköpspriset är högt samt att räckvidden

  inte är lika lång som hos motsvarande diesel–

  och bensinbilar. Det behövs helt enkelt bättre

  batterier.

  En hybridbil har flera bränslen. Oftast bensin i

  kombination med el, etanol eller fordonsgas.

  Det mest miljövänliga är naturligtvis att inte

  äga en bil över huvud taget.

  Begrepp och svåra ord:

  Crackning, råolja, förnybart

  bränsle, partikel, biogas, hy-

  bridbil Fördjupning

  Bränslen för fordon

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/branslen-for-fordon/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-11-Bränslen-för-fordon..m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/branslen-for-fordon-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Förutsättningen för liv är fotosyntesen. De or-

  ganismer som inte får sin energi från solen får

  sin energi genom att konsumera växter eller

  andra djur. Genom cellandningen kan dessa

  organismer ta upp energi i cellerna.

  Cellandningen:

  Det är dock inte bara druvsocker och syre som

  människan behöver få i sig för att överleva.

  Människan behöver få i sig fem näringsämnen

  samt vatten för att överleva. Dessa näringsäm-

  nen är kolhydrater (där druvsocker ingår), pro-

  tein, fetter, vitaminer och mineraler.

  Enkla sockerarter – Monosackarider

  Druvsocker: Molekylformeln för druvsocker

  (glukos) är C6H12O6. Molekylen är formad

  som en sexkant och brukar

  ritas på detta sätt. Druv-

  socker finns i godis och

  frukt och behöver inte bry-

  tas ner utan tas direkt upp

  av blodet.

  Fruktos: Fruktos har samma kemiska formel

  som glukos men har en annan strukturformel.

  Innan kroppen kan använda fruktos omvandlas

  det till glukos. Fruktos är natu-

  rens sötningsmedel och finns i

  frukt, honung, m.m. Fruktos-

  molekylen har formen av en

  femkant.

  Sammansatta sockerarter – Disackarider

  Flera sorters socker består av två stycken enkla

  sockerarter i olika kombinationer. Sackaros

  (vanligt socker) säljs i många olika storlekar:

  bitsocker, strösocker, pärlsocker och florsocker.

  Sackaros består av en glukos- och en fruktos-

  molekyl.

  Laktos (mjölksocker) är också en disackarid

  och även den består av två stycken enkla sock-

  erarter. Laktos finns i mjölkprodukter. I Norden

  är 3 % laktosintoleranta. Laktosintoleranta som

  får i sig mjölksocker kan få problem med ma-

  gen till exempel diarré. Kring Medelhavet är 50

  % av befolkningen laktosintolerant.

  Maltsocker är ett annat exempel på en samman-

  satt sockerart. Det används vid tillverkningen

  av öl och andra alkoholhaltiga drycker.

  Begrepp och svåra ord:

  Fotosyntes, cellandning, kol-

  hydrat, protein, fett, vitamin,

  mineral, enkla sockerarter,

  sammansatta sockerarter,

  sackaros, laktos, laktosinto-

  lerant

  Fördjupning

  Livsmedelskemi - Kolhydrater

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-kolhydrater1/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-12-kolhydrater1.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-kolhydrater1-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Poly betyder många och polysackarider är

  långa kedjor sammansatta av många druvsock-

  ermolekyler. Nedan beskrivs två stycken, stär-

  kelse och cellulosa.

  Stärkelse:

  Stärkelse består av upp till 1000 sammansatta

  druvsockermolekyler.

  Stärkelse fungerar som växtens energiförråd.

  Stärkelse är en viktig del av vår kost och finns

  i potatis, ris och pasta.

  Cellulosa

  Cellulosa består av ännu fler sammansatta

  druvsockermolekyler, upp till 3000 stycken. I

  cellulosa är druvsockermolekylerna samman-

  satta på ett sätt som gör cellulosa till ett hårt

  och stabilt ämne. Cellulosan används till att

  bygga upp växtens delar, stam, blad, m.m.

  Cellolusa finns i vår kost men kroppen kan

  inte bryta ner den. Cellulosa är ändå en viktig

  del av kosten eftersom den underlättar mat-

  spjälkningen och bidrar till mättnadskänslan.

  Cellulosa kallas ibland för kostfiber. Kostfiber

  är som tarmarnas tandborste. De finns i full-

  kornsbröd, linser, ärtor, rotfrukter och frukt.

  Snabba och långsamma kolhydrater

  Idrottare talar ibland om snabba och långsam-

  ma kolhydrater. I blodet behöver det finnas en

  viss halt av sockermolekyler. För att må bra be-

  hövs en lagom blodsockernivå. Är den för låg

  signalerar kroppen att vi behöver äta. När krop-

  pen får i sig kolhydrater måste den bryta ner

  dem till druvsocker för att kunna använda dem.

  Snabba kolhydrater är enkla sockerarter som

  direkt tas upp av blodet. Långsamma kolhydra-

  ter har längre druvsockerkedjor, som stärkelse.

  De måste spjälkas till druvsocker innan de kan

  användas och det tar tid innan du känner av

  energitillskottet.

  Ska du göra en stor ansträngning, till exempel

  springa ett lopp är det klokt att planera sitt intag

  av kolhydrater.

  Glykemiskt index (GI) är ett värde som beskri-

  ver hur snabbt kolhydraterna omvandlas till

  druvsocker som sedan cellerna kan ta upp. Ex-

  empel på långsamma kolhydrater är fullkorn-

  pasta, råris och bönor. Exempel på snabba kol-

  hydrater är läsk, saft, godis och vitt bröd.

  Begrepp och svåra ord:

  Polysackarid, stärkelse, cel-

  lulosa, matspjälkning, kostfi-

  ber, snabba kolhydrater,

  blodsockernivå, spjälka,

  Glykemiskt index

  Fördjupning

  Livsmedelskemi: Polysackarider

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-kolhydrater2/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-13-polysackarider.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-kolhydrater2-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Fett är en stor organisk molekyl. Fett består av

  alkoholen glycerol och olika fettsyror. Fett är

  alltså en ester. Alkoholen är alltid glycerol

  men fettsyrorna kan variera. Olika fettsyror

  ger olika typer av fett.

  Fetter delas in utifrån dess kemiska struktur

  eller utifrån dess ursprung.

  Kemisk indelning:

  Mättande fetter: fettsyrorna består av

  mättade kolväten, alltså fettsyror som en-

  dast har enkelbindningar.

  Enkelomättade fetter: det finns en dub-

  belbindning bland fettsyrorna.

  Fleromättade fetter: det finns två eller fler

  dubbelbindningar bland fettsyrorna.

  Indelning beroende på ursprung

  Vegetabiliska fetter: de kommer från

  växtriket och de består huvudsakligen av

  omättade fetter.

  Animaliska fetter: de kommer från djurri-

  ket och är oftast fasta eftersom de inne-

  håller en hög halt mättade fetter.

  Enkelomättade och

  fleromättade fetter

  kallas gemensamt för

  omättade fetter. De är

  ofta flytande vid rumstemperatur. Mättade fet-

  ter är oftast fasta vid rumstemperatur.

  Flytande fetter kan göras fasta genom reaktion

  med väte. Då blir fettsyrorna mättade. Det kal-

  las för att härda fettet och görs vid tillverkning-

  en av margarin. Denna härdning kan ske full-

  ständigt eller delvis.

  Om ett omättat fett genomgår härdning som

  inte är fullständig kan transfetter bildas.

  Transfetter är en speciell typ av omättade fett-

  syror och finns i margarin, kakor och chips.

  Transfetter är skadliga för kroppen och år 2011

  förbjöds transfetter i kosten av Livsmedelsver-

  ket. De anses ge

  en ökad risk för

  hjärt- och kärl-

  sjukdomar till

  exempel hjärtin-

  farkt.

  Fett är en viktig energikälla för kroppen och

  vår energireserv. Människan måste också få i

  sig en viss mängd fett eftersom en del viktiga

  vitaminer bara finns lösta i fett. Fett lagrar

  energi mer effektivt än kolhydrater. Fett är ock-

  så viktigt för att skydda de inre organen mot

  stötar.

  Omega 3 är en grupp fleromättade fetter som är

  bra för kroppen. Kroppen kan inte tillverka des-

  sa fettsyror själv utan de måste komma med

  kosten.

  Begrepp och svåra ord:

  Organisk, glycerol, fettsyra,

  alkohol, mättad fett, enkel-

  omättat fett, fleromättat fett,

  animaliskt fett, vegetabiliskt

  fett, transfett, härdning,

  Omega 3

  Fördjupning

  Livsmedelskemi Fetter

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-fetter/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-14-fetter.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-fetter-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Kolhydrater är vår energikälla och fett vårt

  energilager och proteinet är kroppens bygg-

  nadsmaterial. Proteiner styr också de flesta ke-

  miska processer i kroppen.

  Proteiner byggs upp av aminosyror. En amino-

  syra är en organisk molekyl och det finns 20

  stycken olika. Ett protein består av ett antal

  aminosyror som sitter ihop som pärlor på ett

  pärlhalsband.

  Kroppen kan tillverka elva aminosyror på

  egen hand men resten måste komma med kos-

  ten. När människor äter protein så måste pro-

  teinet först spjälkas till aminosyror. Sedan

  bygger kroppen upp nya proteiner med hjälp

  av aminosyrorna i cellens ribosomer.

  Livsmedel med mycket protein är bönor, lin-

  ser, fisk, kött, frön och nötter samt en del ost.

  Protein är känsligt för värme och vid tempera-

  turer över 40 grader Celsius brukar de koagule-

  ra (stelna). När proteiner koagulerar stelnar de

  eller förändrar sin form vilket medför att de

  tappar sin funktion. Därför är det farligt att ha

  en kroppstemperatur som är för hög.

  Två typer av protein som är viktiga för

  kroppen är:

  Enzymer – De är biologiska katalysatorer och

  påskyndar reaktioner i kroppen utan att själva

  förbrukas. Enzymer spjälkar upp din kost till

  druvsocker och aminosyror. Till exempel finns

  enzymet amylas i saliven och sönderdelar kol-

  hydrater i munnen. Pepsin spjälkar protein i

  magsäcken.

  Hormoner – De är kroppens budbärare. En del

  av signalerna inuti kroppen sker med hormoner.

  Hormonerna styr tillverkningen av andra nöd-

  vändiga ämnen i kroppen till exempel insulin.

  Hormoner styr också stora processer till exem-

  pel puberteten.

  Begrepp och svåra ord:

  Protein, aminosyra, ribosom,

  koagulera, enzym, hormon,

  spjälka

  Fördjupning

  Livsmedelskemi Protein

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-protein/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-15-protein.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-protein-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/

 • Vitaminer

  Vitaminer är organiska molekyler som krop-

  pen själv inte kan tillverka (undantag vitamin

  D) utan de måste

  komma med kosten.

  Det finns 13 olika

  vitaminer. En del är

  fettlösliga och en del

  är vattenlösliga. Vita-

  minerna heter A, B

  (8 olika), C, D, E och

  K.

  Vitaminer används i enzymer samt i hormoner

  för skilda processer i kroppen.

  Får du inte i dig tillräckligt med vitaminer kan

  du få bristsjukdomar. Dessa sjukdomar var

  vanligare före 1900-talet när kosten inte var

  lika varierad som idag.

  Två sjukdomar, som var vanliga till havs, var

  skörbjugg (C-vitaminbrist) och beriberi (B-

  vitamin brist)

  Det normala är idag att vi får i oss alla vitami-

  ner med en varierad kost. Det finns inga sär-

  skilda behov för extra vitaminer om inte en

  läkare har ordinerat det. Undantaget är små

  barn som får AD-droppar.

  Mineraler:

  Mineraler kallas också spårämnen. Det är små

  mängder av olika grundämnen som behövs i

  olika kemiska processer i kroppen. Mineraler är

  oorganiska vilket betyder att de inte innehåller

  kol. Det finns 16 stycken olika mineraler som

  kroppen behöver. Här är några exempel:

  Kalcium – Kalcium bygger upp skelettet

  och finns i mjölk och ost.

  Järn – Järn behövs till blodets hemoglobin

  som transporterar runt syre till kroppens cel-

  ler. Järn finns i blodpudding och spenat.

  Natrium - Natrium hjälper till med vätske-

  balansen. Natrium finns i bordssalt.

  Selen - En kraftfull antioxidant som skyddar

  oss mot fria radikaler. Selen finns i fisk,

  kött, skaldjur och nötter.

  Jod - Viktigt för produktion av sköldkörtel-

  hormon. Jod finns i bordsalt (jodberikat)

  och fisk

  Sist men inte minst så behöver kroppen vatten.

  Vi består av 60-70 % procent vatten.

  Begrepp och svåra ord:

  Vitamin, spårämne, mineral,

  bristsjukdom, grundämne,

  hemoglobin

  Fördjupning

  Livsmedelskemi: Vitaminer och mineraler

  Info om sidan

  Övningar

  Begrepp

  http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-vitaminer-mineraler/http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/09/k4-16-vitaminer.m4ahttp://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-organisk-kemi/http://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-vitaminer-mineraler-ovningar/http://kemi.ugglansno.se/begrepp-organisk-kemi/
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 04/23/2023

Views: 6211

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.